Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

Novou povinností, vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (§ 89), pro poskytovatele zdravotní péče je zpracovat podle přílohy č. 48 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče. Totéž platí i pro poskytovatele veterinární péče. Tyto pokyny jsou součástí provozního řádu zpracovávaného dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokyny jsou povinné subjekty povinny zpracovat do 31.12.2022.