» A » B » C » D » E » G » H » I » J » K » L » M » N » O » P » R » S » T » U » V » Z «

A

ADREvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, a to za podmínek v ní uvedených. Dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v ní předepsaných. Dohoda ADR vymezuje pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, jako látku, roztok, směs nebo předmět, který nemůže být použit jako takový a který je přepravován k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem. Dohoda ADR je propojena se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, který definuje v ČÁSTI III Povinnosti pro přepravu nebezpečných věcí v silniční přepravě.

S ohledem na ADR se rozlišují dva druhy infekčních látek (infekční látky kategorie A a infekční látky kategorie B), které mohou odpady ze zdravotnických zařízení obsahovat a následně se podle určení těchto látek odpady dále klasifikují (přiřazení UN čísla). Běžná zdravotnická zařízení produkují infekční látky kategorie B zařazovaná pod UN 3291 (odpad klinický nespecifikovaný, j. n. nebo odpad (bio)medicínský, j. n. nebo odpad medicínský regulovaný, j. n.).


B

Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Biologicky rozložitelný komunální odpad – biologicky rozložitelný odpad obsažený v komunálním odpadu. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Biologický odpad – biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


C

CENIA Česká informační agentura životního prostředí spravuje Informační Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (tzv. ISPOP) umožňující zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.


D

Dodací list – slouží k evidenci odpadu a k prokázání předání odpadu oprávněné osobě.


E

Evidence odpadu – je vedena původci odpadů a oprávněnými osobami, které nakládají s odpady. Je vedena formou průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť. Evidence odpadu je zpracovávána na základě podkladů o předání odpadu (např. OLPNO, dodací list, průvodní list, vážní list, výkupní).

Elektrozařízení – elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. /zdroj: zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností/

Energetické využití –  odpadu použití odpadu způsobem obdobným jako palivo za účelem využití jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


G

Gastroodpad – jedná se o biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (Katalogové číslo 20 01 08). V případě produkce tohoto odpadu, je nutno jej soustřeďovat samostatně a předávat oprávněné osobě.


H

Hierarchie odpadového hospodářství – odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


I

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) – původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. ILNO slouží k základnímu popisu soustřeďovaného odpadu, k popisu fyzikálních a chemických vlastností odpadu, k identifikaci nebezpečnosti, ke stanovení požadavků na soustřeďování, k popisu opatření v případě havárie a nehod. ILNO je umístěn u shromažďovací nádoby ve formátu A4 a s piktogramy v barvě. Přesný obsah je stanoven provádění vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Identifikační číslo provozovny (IČP) – pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností  identifikuje dodavatele odpadu, který je původcem odpadu, v rámci písemných informací. Dodavatel odpadu je povinen poskytovat toto IČP osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady. Při vedení průběžné evidence, v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat toto identifikační číslo provozovny (bližší informace v odst. 4 paragrafu 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb. a Metodickém pokynu MŽP. Odbor odpadů Ministerstva životního odpadu vydal Sdělení a metodický pokyn k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

Identifikační číslo zařízení (IČZ) – pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad zařízením určeným pro nakládání s odpady identifikační číslo zařízení (přiděluje se současně s vydáním povolení provozu zařízení nebo vydáním integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci nebo ohlášením zahájení provozu zařízení vymezených v příloze č. 4 k zákonu o odpadech a malých zařízení; obchodníkovi s odpady přiděluje krajský úřad identifikační číslo současně s vydáním povolení k obchodování s odpady). Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností je každý povinen přidělená identifikační čísla používat.

Identifikační číslo ohlašovacího listu (IČOL) – identifikační číslo ohlašovacího listu, které je vygenerováno v SEPNO při ohlášení přepravy nebezpečných odpadů.

Informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Tento systém je mj. využíván pro odesílání Ročního hlášení o produkci odpadů.


J

Jedlé tuky a oleje – jedná se o specifický odpad z kuchyní a stravoven (Katalogové číslo 20 01 25). V případě produkce tohoto odpadu, je nutno jej soustřeďovat samostatně a předávat oprávněné osobě.


K

Katalog odpadů – je seznam, podle něhož se odpady zařazují do skupin, podskupin a katalogových čísel, je součástí a předmětem vyhlášky MŽP a MZ č. 8/2021 Sb.

Kategorie odpadu – rozděluje odpady na nebezpečný odpad (N) a na odpady ostatní (O).

Komunální odpad – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


L

Léčiva – v případě nepoužitelných léčiv se jedná se o specifický odpad z poskytování zdravotní péče (Katalogové číslo 18 01 09). Odstraňování nepoužitelných léčiv se řídí zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, který definuje nepoužitelná léčiva a stanoví postup při jejich odstranění. Zákon o léčivech, Oddíl 4, § 88 – Odstraňování léčiv:

 • (1) Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná („nepoužitelná léčiva“) musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí.
 • (2) Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu. Nepoužitelné transfuzní přípravky a přípravky pro moderní terapii se likvidují jako odpad, na jehož sběr a odstraňování se vztahují zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.
 • (3) Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.
 • (4) Osoby uvedené v odstavci 3 jsou povinny vést a uchovávat evidenci odstraněných nepoužitelných léčiv v souladu se zvláštními právními předpisy.
 • (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí obdobně i pro nakládání s takovými výrobky, které nebyly uvedeny na trh jako léčivé přípravky, ale bylo o nich podle § 13 odst. 2 písm. h) nebo podle § 16 odst. 2 písm. f) rozhodnuto, že jsou léčivými přípravky.

M

Materiálové využití odpadu – jakýkoliv způsob využití odpadů zahrnující přípravu k opětovnému použití, recyklaci a zasypávání, s výjimkou energetického využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jiné prostředky k výrobě energie. zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení – zpracovaná Státním zdravotním ústavem detailně popisuje nakládání s odpady ze zdravotnických činností.


N

Nakládání s odpady – soustřeďování odpadu, shromažďování odpadu, skladování odpadu, sběr odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava odpadu. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Nebezpečný odpad – do kategorie nebezpečný odpad se zařazuje odpad, pokud:

 • a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,
 • b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo
 • c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.

Zároveň se aplikuje vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb.

Odpad ze zdravotní péče může obsahovat především infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky a nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky a ostré předměty.


O

Odpad – na základě § 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

 • (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
 • (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.
 • (3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže
   a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí,
   b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu, nebo
   c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejším produktem podle § 8 odst. 1 zákona o odpadech.
 • (4) V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo osoby, která prokáže právní zájem, nebo z moci úřední. Žádost podle věty první nelze podat, pokud je ve vztahu k téže movité věci vedeno řízení o přestupku nebo řízení o uložení opatření k nápravě, které vede Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě podezření, že osoba nenakládá s věcí v souladu s tímto zákonem, zákonem o výrobcích s ukončenou životností nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Odpad ze zdravotní péče

 • 1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
 • 2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
 • 3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení.
  /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Odstranění odpadu – činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; způsoby odstranění odpadu jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu o odpadech. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Ostatní odpad – je odpad, který nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost dle Katalogu odpadů ani není smíšen či znečištěn s odpadem s nějakou nebezpečnou vlastností.

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (OLPNO) – slouží k ohlášení přepravy nebezpečných odpadů, doprovází přepravu nebezpečných odpadů a slouží následně k prokázání uskutečněné přepravy.

Obsah OLPNO stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech.

Opětovného použití – jedná se o postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny, např. o předávání použitých tonerů k repasi.

Označování nebezpečných odpadů (štítek NO) – původce odpadu a provozovatel zařízení, kteří nakládají s nebezpečným odpadem, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a výstražným symbolem nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů pod označením HP 9 Infekční se označuje výstražným symbolem nebezpečnosti stanoveným vyhláškou ministerstva.
(Poznámka: odst. 2 paragrafu 71 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

 • (1) Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů  se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost.
 • (2) Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku. Označovací štítek, název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo mohou být součástí štítku, v takovém případě musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad“. Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.
 • (3) V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností, je prostředek pro soustřeďování nebezpečných odpadů označen štítkem s kódy, názvy a výstražnými grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.
 • (4) Označovací štítek a každý výstražný grafický symbol musí dosahovat alespoň rozměru podle následující tabulky:

(Výňatek z Přílohy č. 20 Označování nebezpečných odpadů vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)


P

Předcházení vzniku odpadu – opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Příprava k opětovnému použití – způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího zpracování opětovně používat. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


R

Recyklace odpadu – způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Registr zařízení – poskytuje aktuální informace o zařízeních pro nakládání s odpady, je spravovaný Ministerstvem životního prostředí isoh.mzp.cz/registrzarizeni.

Roční hlášení o produkci odpadů – původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (Poznámka: toto platí až pro Roční hlášení o odpadech podávaná za rok 2021). Hlášení se zasílají ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách – s vyplněním tohoto výkazu oslovuje na základě vlastního výběru (metodou výběrového zjišťování) Český statistický úřad. Účelem statistického zjišťování je získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o produkci druhotných surovin a jejich spotřebě. Periodicita statistického zjišťování je roční, lhůta k poskytnutí údajů do 4. března následného kalendářního roku. Více informací na: https://www.czso.cz/csu/vykazy/odp-5-01-rocni-vykaz-o-odpadech-a-druhotnych-surovinach_psz_2020


S

Sběr odpadu – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou od jiných osob pro účely předání do zařízení ke zpracování odpadu, pokud uložení odpadu v zařízení ke sběru odpadů nepřesáhne dobu 9 měsíců. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Skladování odpadu – uložení odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejdéle 1 roku před jejich odstraněním nebo po dobu nejdéle 3 let před jejich využitím. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Soustřeďování odpadu – umístění odpadu v prostoru, včetně prvotního třídění pro účely odděleného soustřeďování a dočasného uložení odpadu v daném místě. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/

Soustřeďovací prostředky – jsou nádoby, kontejnery nebo obaly určené k soustřeďování odpadů, které splňují technické požadavky kladené na soustřeďovací prostředky zejména nebezpečných odpadů nebo chemických látek. Musí svým provedením umožnit bezpečnost při obsluze (např. pevné plastové pytle, pevnostěnné plastové nádoby, pevné obaly na jehly a ostatní ostré předměty tzv. klinik boxy (viz požadavky podle normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty)). Svým technickým provedením a vybavením místa, na němž jsou umístěny, musí zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Soustřeďovací prostředky pro nebezpečné odpady musí být označené příslušným štítkem nebezpečného odpadu v předepsané velikosti štítku dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 273/2021 Sb.) V blízkosti soustřeďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo na něm musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO).

SEPNO – je Systém Elektronické Přepravy Nebezpečných Odpadů provozované jako modul ISPOP, který umožňuje ohlašovat, opravovat a potvrzovat přepravu nebezpečných odpadů (viz. § 79 zákona o odpadech). Každá uskutečněná přeprava nebezpečného odpadu, která byla řádně nahlášená, je evidována dle v SEPNO vygenerovaného jedinečného čísla, tzv. IČOL (Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny).

Konkrétně je odesílatel (původce) povinen:

 • » každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu (tzv. OLPNO),
 • » ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
 • » v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
 • » nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

(Pozn.: Tyto povinnosti na sebe často na základě smluvního vztahu přebírá oprávněná osoba (není to automatické!!!). Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.)


T

Třídění odpadu (tzn. oddělené soustřeďování odpadu dle druhu) – probíhá v místě vzniku odpadu, kdy jsou jednotlivé odpady roztříděny podle druhu, kategorie a materiálů odpadu s cílem usnadnit jejich následující zpracování. Pro oddělené soustřeďování se používá oddělených soustřeďovacích prostředků, odpovídajících druhu a povaze odpadů (např. pevné plastové pytle, pevnostěnné plastové nádoby, pevné obaly na jehly a ostatní ostré předměty tzv. klinik boxy (požadavky technické normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty)).


U

Úprava odpadu – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů, včetně jejich třídění, za účelem snížení jejich objemu, snížení jejich nebezpečných vlastností nebo umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití nebo odstranění, přičemž odpad po úpravě zůstane vždy odpadem. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/


V

Venkovní sběrné nádoby – jsou nádoby určené ke shromažďování a sběru komunálních odpadů (směsný komunální odpad a tříděný sběr). Jedná nejčastěji o sběrné nádoby objemů 60 až 1 100 litrů, plastové, kovové nebo sklolaminátové, různého tvarového provedení s barevnou odlišností podle shromažďovaného druhu odpadu.


Z

Zpětný odběr – odebírání odpadních elektrozařízení, odpadních baterií nebo akumulátorů nebo odpadních pneumatik od konečných uživatelů, popřípadě od jiných osob v místě určeném výrobcem nebo jejich odebírání posledním prodejcem. /zdroj: zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností/.

Zprostředkování – nakládání s odpady, zajišťování využití nebo odstranění odpadu jménem jiných osob, včetně případů, kdy nemá právnická nebo podnikající fyzická osoba zprostředkovávající nakládání s odpady (tzv. „zprostředkovatel“) tyto odpady fyzicky v držení. /zdroj: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech/