» Vedení průběžné evidence u původců » Ohlašování a přeprava nebezpečných odpadů
» Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady » Modelová situace ročního hlášení «

Vedení průběžné evidence u původců

Původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení průběžné evidence odpadů (vč. četnosti záznamů) stanovuje prováděcí předpis k zákonu o odpadech (tj. vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady). Součástí průběžné evidence jsou alespoň údaje o provozovně, za kterou je průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady a zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je odpad předáván. Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Ohlašování a přeprava nebezpečných odpadů

Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (SEPNO). Přepravu nebezpečného odpadu doprovází ze SEPNO vygenerovaný Ohlašovací list o přepravě nebezpečných odpadů (v případě, že se jedná o řádně nahlášenou přepravou, je na OLPNO uveden unikátní kód, tzv. IČOL).

K ohlašování přepravy nebezpečných odpadů stanovuje § 78 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, následující.

 1. (1) Původce odpadu nebo oprávněná osoba, kteří odesílají odpad ze své provozovny nebo zařízení, (dále jen „odesilatel“) jsou povinni
   a) každou přepravu nebezpečných odpadů do jednoho místa vykládky samostatně ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu, ve kterém jsou uvedeny alespoň údaje o odesilateli, druhu a množství odpadu, místě nakládky odpadu, osobě zajišťující přepravu, použitých dopravních prostředcích a zařízení, do kterého jsou odpady přepravovány,
   b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v písemné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu včetně čísla ohlašovacího listu přiděleného integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,
   c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, a
   d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji; tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.
 2. (2) Odesílat nebezpečný odpad mobilním zařízením ke sběru odpadů smí pouze provozovatel tohoto zařízení.
 3. (3) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje odpady do své provozovny, a provozovatel zařízení, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy předáván, (dále jen „příjemce“) jsou povinni
   a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,
   b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,
   c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu, a
   d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji; tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.
 4. (4) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) může za odesilatele splnit příjemce, pokud se tak dohodnou; odpovědnost za splnění těchto povinností má nadále odesilatel.
 5. (5) Na odesilatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení.
 6. (6) Osoba zajišťující přepravu je povinna předat doklad podle odstavce 1 písm. b) spolu s odpadem příjemci.
 7. (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahové náležitosti ohlašovacího listu podle odstavce 1 písm. a).

V § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jsou stanoveny další detaily k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

 1. (1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 2. (2) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny, pokud se jí účastní Ministerstvo obrany nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu nebo v případě, že odesilatelem je nepodnikající fyzická osoba. V případě přepravy nebezpečných odpadů, které se účastní Ministerstvo obrany nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu, přikládá odesilatel k zásilce doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu, s výjimkou čísla ohlašovacího listu.

 3. (3) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesilatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 4. (4) Odesilatel je povinen dokončit přepravu nebezpečných odpadů do 48 hodin od jejího zahájení.

 5. (5) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na přepravě nebezpečných odpadů v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se poskytují pouze orgánům veřejné správy a složkám integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí podle jiných právních předpisů.

 6. (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah údajů podle ohlašovacího listu podle odstavce 3.

Ohlašování – Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (původci)

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou MŽP, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. (Poznámka: navýšení limitu u nebezpečných odpadů ze 100 kg na 600 kg nebezpečných odpadů platí poprvé při ohlašovací povinnosti za rok 2021, stejně tak posun termínu zaslání hlášení do 28. února (dříve do 15. února)). Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílají MŽP prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Podrobnosti stanovuje prováděcí předpis k zákonu o odpadech (tj. vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady).

Modelové situace – Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (původci)

1. Příklad – na základě průběžné evidence se NEPODÁVÁ Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (PRO HLÁŠENÍ DO ROKU 2020 VČETNĚ)


Praktický lékař dle průběžné evidence vyprodukoval za rok 89,38 kg nebezpečných odpadů a 520 kg ostatních odpadů (komunálních odpadů – např. papír, plast, směsný komunální odpad).
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, tento lékař, jakožto samostatná právnická osoba nepodává, protože nevyprodukoval více než 100 kg nebezpečných odpadů ani 100 tun ostatních odpadů.

2. Příklad – na základě průběžné evidence se PODÁVÁ Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (PRO HLÁŠENÍ DO ROKU 2020 VČETNĚ)


Praktický lékař dle průběžné evidence vyprodukoval 189,38 kg nebezpečných odpadů a 520 kg ostatních odpadů (komunálních odpadů – např. papír, plast, směsný komunální odpad).
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, tento lékař, jakožto samostatná právnická osoba podává (do 15. února následujícího roku), protože vyprodukoval více než 100 kg nebezpečných odpadů.

3. Příklad – na základě průběžné evidence se NEPODÁVÁ Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (PRO HLÁŠENÍ ZA ROK 2021 VČETNĚ)


Praktický lékař dle průběžné evidence vyprodukoval 189,38 kg nebezpečných odpadů a 520 kg ostatních odpadů (komunálních odpadů – např. papír, plast, směsný komunální odpad).
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, tento lékař, jakožto samostatná právnická osoba nepodává, protože nevyprodukoval více než 600 kg nebezpečných odpadů ani 100 tun ostatních odpadů.

4. Příklad – na základě průběžné evidence se PODÁVÁ Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (PRO HLÁŠENÍ ZA ROK 2021 VČETNĚ)


Právnický subjekt (zdravotnické zařízení) provozuje 3 ordinace (samostatné provozovny na různých adresách), dle průběžné evidence vyprodukovala ordinace A 211,48 kg nebezpečných odpadů a 630 kg ostatních odpadů, ordinace B 111,79 kg nebezpečných odpadů a 480 kg ostatních odpadů, ordinace C 358,25 kg nebezpečných odpadů a 930 kg ostatních odpadů. Celková produkce za všechny ordinace činí 681,52 kg nebezpečných odpadů a 2 040 kg (tj. 2,04 t) ostatních odpadů.
Roční hlášení o produkci odpadů, toto zdravotnické zařízení, jakožto samostatná právnická osoba podává (do 28. února následujícího roku), protože vyprodukovalo více než 600 kg nebezpečných odpadů.

Sběr a svoz specifických odpadů ze zdravotní péče (zejména 18 01 01 a 18 01 03) je někdy bonusovou službou nabízenou smluvními laboratořemi zpracovávajícími diagnostické vzorky. V rámci této služby může být i vedení průběžné evidence, nahlašování přepravy nebezpečných odpadů a podávání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Stejně tak je možné službu vedení průběžné evidence a/nebo zasílání Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady sjednat u specializované firmy.