Provozovatelé zdravotnických a jim podobných zařízení produkují při poskytování zdravotní péče celou řadu odpadů a stávají se původci odpadů.

Původci odpadu jsou povinni postupovat zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a prováděcími předpisy (v případě zdravotnických zařízení se uplatňuje zejména vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů).

S ohledem na specifika spojená s původcem odpadů jakožto zdravotnickým zařízením je nutno současně postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a s jeho prováděcími předpisy (zejména vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění), zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění.

Konkrétní požadavky na nakládání s odpady ze zdravotní péče popisuje „Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“ vytvořená Státním zdravotním ústavem v roce 2016.

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech definuje v Díle 10 (§ 89 – § 90) konkrétní povinnosti pro odpady ze zdravotní péče. Další specifické povinnosti pro odpady ze zdravotní péče uvádí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v § 72 – § 75.