Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko vychází z nebezpečných vlastností vznikajících odpadů (především infekční agens, genotoxické a karcinogenní látky, toxické chemické látky či ostré předměty). Odpad může ohrozit nejen pacienty, zdravotnický personál, ale i pracovníky zajištující soustřeďování odpadu, přepravu a další nakládání s tímto odpadem v příslušných zařízeních.

Základním předpokladem pro minimalizaci těchto rizik je třídění odpadu v místě vzniku a jeho uložení do vhodných shromažďovacích nádob a zajištění adekvátního nakládání. Nakládání s odpady by tedy mělo být v souladu s hierarchií nakládání s odpady, a to vše za předpokladu omezení rizik, které jsou s některými druhy odpadů spojeny.

Zdravotnická zařízení jakožto původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) dle Katalogu odpadů, a to zejména odpady kategorie N nebo O/N. Do této podskupinu patří:

18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 02 – Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06* – Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07 – Chemikálie neuvedené pod číslem18 01 06
18 01 08* – Nepoužitelná cytostatika
18 01 09* – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10* – Odpadní amalgám ze stomatologické péče

Ohledně povinností původce odpadů stanovuje § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mj. následující:

  1. » zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností;
  2. » prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech;
  3. » s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu;
  4. » před ukončením činnosti provozovny předat odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

V § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jsou stanoveny mj. tyto obecné povinnosti nakládání s odpady:

  1. » nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu;
  2. » při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí;
  3. » nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu;
  4. » soustřeďovat odpady odděleně;
  5. » nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání.

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech definuje v Díle 10 (§ 89 – § 90) konkrétní povinnosti pro odpady ze zdravotní péče. Konkrétní požadavky na nakládání s odpady ze zdravotní péče popisuje „Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“ vytvořená Státním zdravotním ústavem v roce 2016.

Pro infekční odpady je nutno zajistit podmínky odstranění dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.

U provozů zaměřených na zdravotní péči je třeba řešit i další oblasti (administrativa, diagnostická činnost, provoz stravovacích zařízení, údržba zeleně a další), které jsou spojeny s produkcí dalších odpadů (gastro odpad, skartace dokumentace, odpadní elektrozařízení a odpadní baterie a akumulátory, použité tonery, vyřazený nábytek aj.) mimo podskupinu 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí).

Odpady, které původce nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Současně je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna (nechat si doložit platné povolení (vydává příslušný krajský úřad) k nakládání s uvedenými katalogovými čísly odpadů a kategoriemi). Tuto skutečnost lze také ověřit v Registru zařízení, k dispozici na www.isoh.mzp.cz/registrzarizeni. O předání odpadů musí být oprávněnou osobou vystaveny dokumenty o převzetí odpadu (součástí dokumentu je mimo jiné i Identifikační číslo provozovny (tzv. IČP) původce a Identifikační číslo zařízení (tzv. IČZ) přebírajícího zařízení).