Odpady ze zdravotní péče vznikají v zařízeních, kde jsou poskytovány zdravotnické a ošetřovatelské služby, zejména se pak jedná o subjekty typu nemocnice, polikliniky, odběrová místa, diagnostické laboratoře, ordinace lékařů, LDN, protidrogová centra, tetovací a kosmetické salóny atp. Celková produkce odpadů ze zdravotní péče z podskupiny 18 01 byla 43 718,871 tun v roce 2018. Dle dostupných informací a odborných odhadů lze usuzovat, že majoritní podíl na této produkci odpadů ze zdravotnictví mají subjekty typu nemocnice, a to až ve výši 60–70 %. Druhým významným typem zdravotnického zařízení, který se na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče podílí asi z 10–20 %, jsou subjekty typu LDN včetně domovů důchodců a ústavů sociální péče. Za nimi pak následují ostatní poskytovatelé služeb spojených se zdravotní péčí (ordinace lékařů, laboratoře, polikliniky, odběrová místa atd.).

Každý subjekt dle svých poskytovaných zdravotnických a ošetřovatelských služeb také produkuje jiný druh odpadu. Například subjekty typu nemocnice a laboratoře mají největší produkci odpadu 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. U nemocnic se podíl produkce 18 01 03 na celkové produkci za podskupinu 18 01 odhaduje až ve výši 90 %. U laboratoří je tento podíl u katalogového čísla 18 01 03 nižší, odhaduje se cca na 80 %. Je to dáno zejména tím, že laboratoře produkují další specifický odpad z podskupiny 18 01, zejména pak 18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky a také 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Subjektu typu LDN produkují pro změnu větší podíl odpadu kategorie ostatní, konkrétně 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Celorepublikově vzrostla produkce tohoto odpadu v letech 2009–2018 téměř čtyřnásobně na současných 8 082,643 t. U subjektů, jako jsou odběrová místa a polikliniky, se na celkové produkci odpadu z podskupiny 18 01 významně podílí již zmiňovaný odpad 18 01 03, dále také odpad 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) a 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Poslední zmíněný druh odpadu sice nepatří do skupiny 18, přesto je třeba ho v souvislosti s produkcí odpadu subjektů ve zdravotnictví neopomínat. Za zmínku stojí ještě subjekty typu lékaři, kteří dle svého zaměření produkují různé odpady, zejména pak gynekologové (odpad 18 01 03), praktičtí lékaři (odpad 18 01 03 a 18 01 01) a zubní lékaři (odpad 18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče).