Na základě údajů Zdravotnické ročenky ČR byla v České republice koncem roku 2018 síť zdravotnických zařízení ústavní péče složena ze 194 nemocnic (akutní a následné péče) s celkovým počtem 60 328 lůžek a 120 odborných léčebných ústavů (včetně ozdravoven a hospiců, bez lázeňských léčeben) s celkem 17 412 lůžky. V roce 2018 bylo z hlediska formy zdravotní péče 29 301 lůžek pro následnou a dlouhodobou péči.

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), obdobně jako domovy důchodců a ústavy sociální péče, jakožto původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí), a to zejména odpady kategorie N a O/N, ale i odpady kategorie O. Nejčastěji produkovanými druhy odpadů jsou 18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) (O/N), 18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (N) a 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (O) a 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 (N).

V LDN vzniká také obalový odpad ze skupiny 15 (Odpadní obaly) dle Katalogu odpadů. Může se jednat o běžný obalový odpad (15 01 02 Plastové obaly, 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly). V závislosti na funkci obalu a obsahu, pro který obal slouží, je zařazován do ostatních odpadů (papír, plast) nebo do odpadů nebezpečných (15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné).

Výše uvedený výčet odpadů v rámci LDN je pouze ilustrační, konkrétně závisí na rozsahu zdravotní péče. Kromě odpadů ze zdravotní péče LDN produkuje celou řadu dalších druhů odpadu, vznikajících např. při administrativních činnostech, ve stravovně, v rámci údržby objektu a údržby zeleně.

Vzniklý odpad musí být v místě vzniku ukládán do označených nádob (označených v souladu s právními předpisy), které splňují nároky kladené na jednotlivé druhy odpadů (např. certifikace pro ochranu před poraněním ostrými předměty, pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby a také odpovídající mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR).

Shromažďovací prostředky s odpadem se odstraňují z pracoviště zdravotnického zařízení denně (po naplnění, po ukončení pracovní doby, nejpozději v intervalu 1x za 24hodin).

LDN mívají několikastupňový systém shromažďování, např. místo vzniku (I. úroveň), čistící místnost (II. úroveň), centrální shromažďovací místo (III. úroveň). Frekvence odvozu musí naplňovat ustanovení z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů. Léčebny dlouhodobě nemocných v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče mají uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která jim zajišťuje svoz a odstranění těchto odpadů.

Velký důraz bývá i kladen na oddělení nebezpečných odpadů od ostatních, jež jsou primárně tvořeny inkontinenčními pomůckami zařazovanými pod katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Zařazení se provádí na základě Sdělení MŽP z roku 2020 k inkontinenčním pomůckám. V rámci zdravotnického zařízení může probíhat také dekontaminace inkontinenčních pomůcek ve speciálním zařízení. Dekontaminací dochází k redukci zápachu, objemu odpadu a desinfekci odpadu.

Při nakládání s odpady je nutno postupovat podle schválených provozních řádů.

Detailní postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví poskytuje Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP jakožto certifikačního orgánu pro tuto metodiku (Metodika zpracována SZÚ).

Pokud potřebujete zkonzultovat dotaz/problém v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady nebo si nejste jistí výkladem legislativy, tak nás neváhejte kontaktovat na poptavka@gsolution.cz.
Rádi Vám poradíme.