Na základě údajů Zdravotnické ročenky ČR byl v České republice v roce 2018 veden evidenční počet zaměstnanců, zaměstnavatelů a smluvních pracovníků typu lékař ve výši 42 494,77. Pro typ zubní lékař a farmaceut tento údaj dosahoval hodnoty 7 621,20, respektive 6 525,68. V roce 2018 bylo v ČR 40,05 pracovníků typu lékař, 7,18 pracovníků typu zubní lékař a 6,15 pracovníků typu farmaceut na 10 000 obyvatel. K 31. 12. 2018 bylo evidováno celkem 21 689 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, kam patří i ordinace lékařů, může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními, toxickými a ostrými zdravotnickými předměty.

Lékaři (individuální praxe, ordinace) jakožto původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) dle Katalogu odpadů, a to zejména odpady kategorie N nebo O/N, 18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) a 18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Ordinace jsou vybaveny i léčebnými prostředky, nesmí se tedy zapomínat, v případě překročení expirace či jiného znehodnocení léčiva, na řádné nakládání i s odpadem 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08. Nepoužitelná léčiva od právnických subjektů nelze předávat do lékáren a musí být tedy sjednáno předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Zubní ordinace produkují amalgám, tj. 18 01 10 – Odpadní amalgám ze stomatologické péče. Pro jeho záchyt musí být u příslušné stomatologické soustavy instalován odlučovač.

V ordinacích může vznikat také obalový odpad ze skupiny 15 (Odpadní obaly) dle Katalogu odpadů. Může se jednat o běžný obalový odpad (15 01 02 Plastové obaly nebo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly), který vzniká při vybalování zdravotnických pomůcek. V závislosti na funkci obalu a obsahu, pro který obal slouží, je zařazován do ostatních odpadů (papír, plast) nebo do odpadů nebezpečných (15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné). Dále vzniká běžný komunální odpad.

Výše uvedený výčet odpadů je pouze ilustrační, konkrétně závisí na lékařské specializaci.

Technické vybavení ordinací související s nakládáním s odpady podskupiny 18 01 je z velké části také závislé na odborné specializaci ambulance. Ideální je, pokud ordinace disponuje samostatnou místností pro shromažďování odpadu do doby jeho vyzvednutí oprávněnou osobou. Frekvence odvozu musí naplňovat ustanovení z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ukládá původci povinnost odpad třídit v místě vzniku, nebezpečný odpad poté ukládat do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Shromažďování infekčního odpadu v k tomu vyhrazených prostorách před konečným odstraněním je možné nejdéle po dobu 3 dnů, případně po dobu jednoho měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při maximální teplotě 8 °C.

Lékaři v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče musí mít uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která jim zajišťuje svoz a odstranění všech odpadů vznikajících ze zdravotní péče. Součástí smluvního vztahu bývá i zajištění ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR včetně jejich odeslání prostřednictvím informačního Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Dále oprávněná osoba na základě smluvního vztahu může zajišťovat i vedení průběžné evidence včetně zpracování a zaslání ročního hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), pokud je překročen zákonný limit.

Vzniklý odpad musí být v místě vzniku ukládán do označených nádob (označených v souladu s právními předpisy), které splňují nároky kladené na jednotlivé druhy odpadů (např. certifikace pro ochranu před poraněním ostrými předměty, pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby a také odpovídající mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR).

Při nakládání s odpady je nutno postupovat podle schválených provozních řádů. Detailní postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví poskytuje Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP jakožto certifikačního orgánu pro tuto metodiku (Metodika zpracována SZÚ).

Pokud potřebujete zkonzultovat dotaz/problém v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady nebo si nejste jistí výkladem legislativy, tak nás neváhejte kontaktovat na poptavka@gsolution.cz.
Rádi Vám poradíme.