Na základě údajů Zdravotnické ročenky ČR byla v České republice koncem roku 2018 síť zdravotnických zařízení ústavní péče složena ze 194 nemocnic (akutní a následné péče) s celkovým počtem 60 328 lůžek a 120 odborných léčebných ústavů (včetně ozdravoven a hospiců, bez lázeňských léčeben) s celkem 17 412 lůžky. Z hlediska formy zdravotní péče byla v roce 2018 poskytována akutní péče na 48 173 lůžkách.

Nakládání s odpady v nemocnicích může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními, toxickými a ostrými zdravotnickými předměty.

Nemocnice jakožto původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) dle Katalogu odpadů, a to zejména odpady kategorie N nebo O/N. Naprostou většinu odpadu ze zdravotní péče představuje odpad 18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Pod toto katalogové číslo je zařazován veškerý (neostrý) odpad ze zdravotní péče, který představuje potenciální riziko infekce, tedy např. použitá buničina a další materiály, ochranné pomůcky nebo také zbytky jídla od pacientů. Druhým nejvíce produkovaným druhem odpadu ze zdravotní péče je odpad 18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03), tedy použité jehly a další ostré předměty. Dále se jedná o odpad 18 01 02 – Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03), také nazývaný patologicko-anatomický odpad. V případě nemocnic je tento odpad považován za odpad vykazující nebezpečnou vlastnost. Dále zde vzniká odpad 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08. V případě, že je součástí nemocnice onkologické oddělení či onkologická ambulance, vznikají i odpady pod katalogovým číslem 18 01 08 – Nepoužitelná cytostatika. Tyto odpady s sebou nesou další specifické postupy (např. stanovení kontrolovaného pásma).

V případě, že vznikne odpad ze zdravotní péče, který nevykazuje nebezpečné vlastnosti (např. odpad po dekontaminaci), zařazuje se do odpadu 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (O).

V nemocnicích vzniká také obalový odpad ze skupiny 15 (Odpadní obaly) dle Katalogu odpadů. Může se jednat o běžný obalový odpad (15 01 02 Plastové obaly, 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly). V závislosti na funkci obalu a obsahu, pro který obal slouží, je zařazován do ostatních odpadů (papír, plast) nebo do odpadů nebezpečných (15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné).

Výše uvedený výčet odpadů v rámci nemocnic je pouze ilustrační, konkrétně závisí na rozsahu zdravotní péče. Kromě odpadů ze zdravotní péče nemocnice produkuje celou řadu dalších druhů odpadu, vznikajících např. při administrativních činnostech, ve stravovně, v rámci údržby objektů a údržby zeleně.

Vzniklý odpad musí být v místě vzniku ukládán do označených nádob (označených v souladu s právními předpisy), které splňují nároky kladené na jednotlivé druhy odpadů (např. certifikace pro ochranu před poraněním ostrými předměty, pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby a také odpovídající mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR).

Shromažďovací prostředky s odpadem se odstraňují z pracoviště zdravotnického zařízení denně (po naplnění, po ukončení pracovní doby, nejpozději v intervalu 1x za 24hodin).

Nemocnice mívají několikastupňový systém shromažďování (např. místo vzniku (I. úroveň), čistící místnost (II. úroveň), centrální shromažďovací místo (III. úroveň)). Frekvence odvozu musí naplňovat ustanovení z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů.

Při nakládání s odpady je nutno postupovat podle schválených provozních řádů. Nemocnice mají často zpracovanou i interní směrnici k nakládání s odpady.

Odpad ze zdravotnictví může ohrozit nejen pacienty, zdravotnický personál, ale i pracovníky zajištující shromažďování, přepravu a nakládání s tímto odpadem v příslušných zařízeních, proto je nutno dbát na dodržování všech legislativou stanovených povinností, vč. pravidelného proškolování zaměstnanců, kteří s těmito odpady přichází do kontaktu.

Detailní postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví poskytuje Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP jakožto certifikačního orgánu pro tuto metodiku (Metodika zpracována SZÚ).

Pokud potřebujete zkonzultovat dotaz/problém v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady nebo si nejste jistí výkladem legislativy, tak nás neváhejte kontaktovat na poptavka@gsolution.cz.
Rádi Vám poradíme.