Odběrová místa pro nejrůznější odběry vzorků jsou napojena na jednotlivá diagnostická zařízení (laboratoře). Jedná se o odběrová místa v rámci poskytovatelů zdravotních služeb, jako jsou nemocnice či zdravotní ústavy, nebo o samostatně fungující diagnostické laboratoře působící jako privátní subjekty, např. Unilabs Holding Czech Republic, s.r.o (vlastnící např. odběrová místa AeskuLab k.s.), Synlab czech s.r.o, EUC Holding a.s. či SPADIA LAB a.s., mající v rámci ČR vybudované regionální sítě odběrových center.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, kam patří i odběrová místa, může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními a ostrými zdravotnickými předměty.

Samostatná odběrová místa, jakožto původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) dle Katalogu odpadů, a to zejména odpady kategorie N nebo O/N, 18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) a 18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

V odběrových místech může vznikat také obalový odpad ze skupiny 15 (Odpadní obaly) dle Katalogu odpadů. Může se jednat o běžný obalový odpad (15 01 02 Plastové obaly; 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly), který vzniká např. při vybalování odběrových pomůcek. V závislosti na funkci obalu a obsahu, pro který obal slouží, je zařazován do ostatních odpadů (papír, plast) nebo do odpadů nebezpečných (15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné). Dále vzniká běžný komunální odpad.

Technické vybavení odběrových míst související s nakládáním s odpady podskupiny 18 01 je z velké části závislé na velikosti odběrového místa a produkci tohoto odpadu. Ideální je, pokud odběrové místo disponuje samostatnou místností pro shromažďování odpadu do doby jeho vyzvednutí oprávněnou osobou. Frekvence odvozu musí naplňovat ustanovení z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ukládá původci povinnost odpad třídit v místě vzniku, nebezpečný odpad poté ukládat do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Shromažďování infekčního odpadu v k tomu vyhrazených prostorách před konečným odstraněním je možné nejdéle po dobu 3 dnů, případně po dobu jednoho měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při maximální teplotě 8 °C. Pokud v rámci odběrového místa není k dispozici shromažďovací místo, měly by být infekční odpady odváženy každý den po skončení provozní doby odběrového místa.

Vzniklý odpad musí být v místě vzniku ukládán do označených nádob (označených v souladu s právními předpisy), které splňují nároky kladené na jednotlivé druhy odpadů (např. certifikace pro ochranu před poraněním ostrými předměty, pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby a také odpovídající mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR).

Při nakládání s odpady je nutno postupovat podle schválených provozních řádů. Detailní postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví poskytuje Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP jakožto certifikačního orgánu pro tuto metodiku (Metodika zpracována SZÚ).

Pokud potřebujete zkonzultovat dotaz/problém v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady nebo si nejste jistí výkladem legislativy, tak nás neváhejte kontaktovat na poptavka@gsolution.cz.
Rádi Vám poradíme.