Mezi subjekty, které mohou produkovat odpady podskupiny 18 01, a která nejsou zdravotnická zařízení, ale jimi produkovaný odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje taktéž zvláštní nakládání, lze zařadit ústavy sociální péče, protidrogová centra, tetovací a kosmetické salóny, případně barber shopy.

Nakládání s odpady v těchto zařízeních může v závislosti na nabízené služby ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí, přičemž největší rizika vznikají při nakládání s infekčními, toxickými a ostrými zdravotnickými předměty.

Z podskupiny 18 01 (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) nejčastěji produkovanými druhy odpadů jsou odpady 18 01 01 – Ostré předměty (kromě čísla
18 01 03) (a to jak kategorie O/N, tak i O) a 18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (N). V případě protidrogových center to může být i odpad 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 (N).

U poskytovatelů výše uvedených služeb může vznikat také obalový odpad ze skupiny 15 (Odpadní obaly) dle Katalogu odpadů. Může se jednat o běžný obalový odpad (15 01 02 Plastové obaly, 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly). V závislosti na funkci obalu a obsahu, pro který obal slouží, je zařazován do ostatních odpadů (papír, plast) nebo do odpadů nebezpečných (15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné). Dále vzniká běžný komunální odpad.

Poskytovatelé těchto služeb musí mít uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která jim zajišťuje svoz a využití či odstranění vznikajících odpadů. Běžný komunální odpad může být kromě smluvního vztahu s oprávněnou osobou řešen v rámci nájemní smlouvy nebo smlouvy s obcí (pokud je tato možnost obcí umožněna). Nepoužitelná léčiva od právnických subjektů nelze předávat do lékáren.

Vzniklý odpad musí být v místě vzniku ukládán do označených nádob (označených v souladu s právními předpisy), které splňují nároky kladené na jednotlivé druhy odpadů (např. certifikace pro ochranu před poraněním ostrými předměty, pro odolnost proti propíchnutí stěny nádoby a také odpovídající mezinárodní dohodě o převozu nebezpečného odpadu ADR).

Výše uvedený výčet odpadů je pouze ilustrační, konkrétně závisí na specializaci služeb. Při nakládání s odpady je nutno postupovat podle schválených provozních řádů.

Detailní postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví poskytuje Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP jakožto certifikačního orgánu pro tuto metodiku (Metodika zpracována SZÚ).

Pokud potřebujete zkonzultovat dotaz/problém v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady nebo si nejste jistí výkladem legislativy, tak nás neváhejte kontaktovat na poptavka@gsolution.cz.
Rádi Vám poradíme.